Swedish American Newspaper Publishing

people standing on the floor of a newspaper room

Sweden had among the highest degrees of literacy in Europe in the mid 19th century. Two important explanations include the establishment of compulsory basic school in 1842 and the strong emphasis the church placed on being able to read. The Swedish immigrants who arrived in the U.S. beginning in the latter part of the 1800s thus constituted a large potential reader base for Swedish language publications in the United States, and a robust Swedish American press developed to cater to this population.

The most significant Swedish-language publications in the U.S. were periodicals, including newspapers, journals, and annuals. Between 600 and 1,000 Swedish language newspapers were published in the United States. The Swedish American press was among the largest foreign language press in the United States with a total circulation over 650,000 copies in 1910.

Almost all Swedish American newspapers were weeklies.  The first Swedish American newspaper was Skandinaven, published in New York between 1851 and 1852. In 1855 the far more successful Hemlandet det gamla och det nya was started in Galesburg, Illinois, by the prominent Augustana pastor T.N. Hasselquist. The paper moved to Chicago after a few years and was one of the leading Swedish American newspapers until 1914 when it merged with Svenska amerikanaren. Throughout its history Hemlandet was closely associated with the Augustana Synod, and one of its most influential editors was Johan Enander.

By the beginning of the twentieth century, hundreds of newspapers, magazines, and journals had been established all over Swedish America. The newspapers and magazines followed the settlement patterns of the Swedish ethnic group, and the center for the Swedish American press became Chicago, where according to one estimate, 187 Swedish-language periodicals were published. Numerous publications appeared in Minnesota, on the East Coast (New York City, Jamestown, N.Y., and Worcester, Mass.), on the West Coast (San Francisco, Los Angeles and the Seattle area). The only major newspaper in the South was Texas posten, which was started in Austin in 1896 and continued to be published until 1982.

A number of periodicals were also published in Swedish America, although much fewer in number than the newspapers. A few titles were specifically geared towards literary and cultural subjects, such as Ungdomsvännen and Prärieblomman published by the Augustana Synod.

The same social, cultural, and religious divisions that prevailed in Swedish America in general also shaped the attitudes of Swedish American newspapers and periodicals. There were newspapers and periodicals associated with the various segments of Swedish American opinion, as well as more independent ones. The differences in attitude between the Augustana-oriented Hemlandet and the secular Svenska amerikanaren with regard to both cultural and ethnic issues are an often cited example of the variety of opinion within the Swedish American press in particular, and in the Swedish American community in general.

Circulation

It is hard to estimate precisely how many Swedish-language newspapers and periodicals were published in North America. Many appeared only for a short while, and mergers with other papers make it difficult to trace individual papers. In 1910 the Swedish American journalist Axel Söderström recorded 1,158 periodicals, a figure which Ulf Beijbom has lowered to about 650 newspapers and magazines. Thirty-five percent of these were weekly newspapers, 54 percent weekly or monthly magazines, and 11 percent annuals, calendars, or Christmas publications of different kinds.

Most of the newspapers were local, with fairly small circulation figures of a few thousand copies. In 1915 Vestkusten in San Francisco and Texas posten in Austin both claimed around 4,000 copies, and newspapers in cities like Moline, Illinois and Ispheming, Michigan had even lower circulation figures. A small group of newspapers had a much larger and wider circulation, with a readership extending beyond the immediate boundaries of the city of publication. These include the Chicago papers Svenska amerikanaren and Svenska tribunen-nyheter and the Minneapolis paper Svenska amerikanska posten, with publication figures of well over 50,000 copies each week in 1910s. In 1915 Svenska amerikanaren had the highest circulation among the Swedish American newspapers with more than 75,000 copies. The largest periodical, Augustana, the official organ of the Augustana Synod, had a circulation of some 21,000 copies each week in 1915.

The total circulation for the Swedish American press in 1910 was just over 660,000 copies. This made it the second-largest of the foreign-language presses in the U.S. at that time, well behind the German-language press with over 3,000,000 copies recorded, but ahead of the Norwegian and Yiddish-language presses with 423,000 and 321,000 copies respectively.

Further Reading

 • Backlund, J. Oscar. A Century of the Swedish American Press. Chicago: Swedish American Newspaper Co., 1952.
 • Beijbom, Ulf A. "The Printed Word in a Nineteenth Century Immigrant Colony: The Role of the Ethnic Press in Chicago's Swede Town."  The Swedish Pioneer, Historical Quarterly 28 (1977): 82-96.
 • Beijbom, Ulf A. "The Swedish Press." The Ethnic Press in the United States, Sally M. Miller (ed.). New York: Greenwood Press, 1987.
 • Björk, Ulf Jonas. "The Swedish American Press as an Immigrant Institution." Swedish American Historical Quarterly 51.4 (2000): 268-282.
 • Blanck, Dag. The Creation of an Ethnic Identity: Being Swedish American in the Augustana Synod, 1860-1917. Carbondale, Ill.: Southern Illinois University Press, 2006.
 • Capps, Finis Herbert. From Isolationism to Involvement: The Swedish Immigrant Press in America, 1914-1945. Chicago: Swedish Pioneer Historical Society, 1966.
 • Linder, Oliver. The Swedish American Press.” The Swedish element in America, Erik G. Westman and E. Gustav Johnson (eds.) Chicago: Swedish American Biographical Society, 1931.
 • Lindmark, Sture. Swedish-America, 1914-1932. Stockholm: Läromedelsförlagen, 1971.

Svensk-amerikansk tidningsutgivning

people standing on the floor of a newspaper roomLäskunnigheten i Sverige var bland den högsta i Europa under mitten av 1800-talet. Två viktiga förklaringar till detta är den obligatoriska grundskolan från 1842 och den stora vikt kyrkan lade på läskunnighet. De svenska immigranterna som anlände till USA under senare delen av 1800-talet utgjorde därför en stor potentiell läsekrets för svenskspråkiga publikationer och en omfattande svensk-amerikansk press utvecklades för att tillgodose detta.

De viktigaste svenskspråkiga publikationerna i USA var dagstidningar, veckotidningar och tidskrifter. Mellan 600 och 1 000 svenskspråkiga tidningar gavs ut i USA. Den svensk-amerikanska pressen hörde till de största tidningsutgivningarna på ett främmande språk i USA med en total upplaga på 650 000 exemplar 1910.

Nästan alla svensk-amerikanska tidningar var veckotidningar.  Den första svensk-amerikanska tidningen var Skandinavien, som gavs ut i New York mellan 1851 och 1852. Den mycket mer framgångsrika Hemlandet det gamla och det nya startades 1855 i Galesburg i Illinois av den framträdande Augustana-pastorn T.N. Hasselquist. Tidningen flyttades till Chicago efter några år och var en av de ledande svensk-amerikanska tidningarna fram till 1914 när den slogs ihop med Svenska amerikanaren. Hemlandet var nära associerad med Augustana Synoden och en av de mest inflytelserika redaktörerna var Johan Enander.

I början av 1900-talet hade hundratals tidningar etablerats över hela Amerika. De följde bosättningsmönstret för den svensk-etniska gruppen och den svensk-amerikanska pressens centrum blev Chicago, där det uppskattningsvis gavs ut 187 svenskspråkiga tidskrifter. Ett antal publikationer fanns i Minnesota, på ostkusten (New York City, Jamestown i  N.Y. och Worcester i Massachusetts) och på västkusten (San Francisco, Los Angeles och Seattle). Den enda stora tidningen i sydstaterna var Texas posten, som startades i Austin 1896 och gavs ut fram till 1982.

Ett antal tidskrifter publicerades också i svenska Amerika, även om de var mycket färre till antalet än tidningarna. Några tidskrifter var speciellt inriktade på litterära och kulturella ämnen, som t.ex.  Ungdomsvännen och Prärieblomman, som gavs ut av Augustanasynoden.

Samma sociala, kulturella och religiösa indelningar som rent allmänt gällde i svenska Amerika, formade också attityderna i svensk-amerikanska tidningar och tidskrifter. Vissa tidningar och tidskrifter var knutna till olika kyrkor eller föreningar, medan vissa var mer fristående. Attitydskillnaderna mellan den Augustana-inriktade tidningen Hemlandet och den frisinnade Svenska amerikanaren, både vad gäller kulturella och etniska frågor, är ett ofta citerat exempel på de olika åsikterna inom den svensk-amerikanska pressen i synnerhet och den svensk-amerikanska befolkningen i allmänhet.

Upplagor

Det är svårt att uppskatta exakt hur många svenskspråkiga tidningar och tidskrifter som gavs ut i Nordamerika. Många fanns bara en kort tid och sammanslagningar med andra tidningar gör det svårt att föra statistik över enskilda tidningar. Under 1910 registrerade den svensk-amerikanska journalisten Axel Söderström 1 158 tidskrifter, en siffra som Ulf Beijbom sänkte till ungefär 650 tidningar och tidskrifter. Trettiofem procent av dessa var tidningar som gavs ut en gång i veckan, 54 procent var vecko- eller månadstidningar och 11 procent årliga tidskrifter, kalendrar och julutgåvor av olika slag.

De flesta tidningarna var lokala, med rätt små upplagor på några tusen exemplar. Vestkusten i San Francisco och Texas posten i Austin uppgav 1915 båda att de trycktes i omkring 4 000 exemplar och tidningar i städer som Moline i Illinois och Ispheming i Michigan hade ännu mindre upplagor. En liten grupp tidningar hade en mycket större och mer spridd upplaga med en läsarkrets som sträckte sig över utgivningsstadens närmaste gränser. Dessa inkluderar tidningarna i Chicago – Svenska amerikanaren och Svenska tribunen-nyheter och tidningen i Minneapolis Svenska amerikanska posten, med upplagor på långt över 50 000 exemplar varje vecka under 1910-talet. Svenska amerikanaren hade 1915 den största upplagan bland de svensk-amerikanska tidningarna, med fler än 75 000 exemplar. Den största tidskriften Augustana, det officiella organet för Augustana Synod, hade en upplaga på ungefär 21 000 exemplar varje vecka under 1915.

Den totala upplagan för den svensk-amerikanska pressen var 1910 strax över 660 000 exemplar. Detta gjorde den svensk-amerikanska pressen till den näst största utländska tidningsutgivningen i USA vid den här tidpunkten, långt efter den tyskspråkiga pressen med över 3 000 000 registrerade exemplar, men mer än den norska och jiddisch-språkiga tidningsutgivningen som låg på 423 000 respektive 321 000 exemplar.

Referenser

 • Backlund, J. Oscar. A Century of the Swedish American Press. Chicago: Swedish American Newspaper Co., 1952.
 • Beijbom, Ulf A. "The Printed Word in a Nineteenth Century Immigrant Colony: The Role of the Ethnic Press in Chicago's Swede Town."  The Swedish Pioneer, Historical Quarterly 28 (1977): 82-96.
 • Beijbom, Ulf A. "The Swedish Press." The Ethnic Press in the United States, Sally M. Miller (ed.). New York: Greenwood Press, 1987.
 • Björk, Ulf Jonas. "The Swedish American Press as an Immigrant Institution." Swedish American Historical Quarterly 51.4 (2000): 268-282.
 • Blanck, Dag. The Creation of an Ethnic Identity: Being Swedish American in the Augustana Synod, 1860-1917. Carbondale, Ill.: Southern Illinois University Press, 2006.
 • Capps, Finis Herbert. From Isolationism to Involvement: The Swedish Immigrant Press in America, 1914-1945. Chicago: Swedish Pioneer Historical Society, 1966.
 • Linder, Oliver. The Swedish American Press.” The Swedish element in America, Erik G. Westman and E. Gustav Johnson (eds.) Chicago: Swedish American Biographical Society, 1931.
 • Lindmark, Sture. Swedish-America, 1914-1932. Stockholm: Läromedelsförlagen, 1971.

map of newspaper locations

Places of Publication for All Newspaper Titles Included in Swedish American Newspapers