• English
  • Swedish

Nordstjernan (New York, N.Y.) 1872-1966 Browse the title

Nordstjernan (the North Star), the leading Swedish American newspaper on the East Coast, published its first issue in New York City on Saturday September 21, 1872. It was published weekly on Saturdays at noon by Svenska tryckförening (Swedish Printing Company), which had been organized for that purpose. The first issue was four pages of five columns and included news on the death of King Charles XV of Sweden. The paper cost six cents per copy or three dollars for an annual subscription, with postage not included. The cost was later reduced to five cents per copy or two dollars per year due to customer complaints.

J.P. Hollers served as Nordstjernan's first editor; he resigned in 1873 and was replaced by Dr. William Henschen. Carl Nordell was the first business manager, followed by Charles B. Thore and then John Möller. Nordstjernan was financially unstable in its first two years and went to receivers in June 1874, and the assets were sold to Thore in a forced sale. Svenska tryckförening immediately reorganized as Martin Nielson & Co., including Håkan Johanson as a stockholder. Thore attempted to start a new newspaper titled Nordstjernan, but Martin Nielson & Co. blocked him in court. Thore instead named his paper Norden; this title merged with Nordstjernan in 1877. In 1875 Nielson sold out to Johanson who then organized the Nordstjernan Printing and Publishing Company to take over publication.

The Johanson family continued to own and manage Nordstjernan until 1952, during which time the paper enjoyed great success, due in part to its close contacts with Sweden and to the continued stream of Swedish immigrants through New York. William Berger was editor from 1903-1936 (excepting 1912-1915), and other notable editors included Gerhard T. Rooth, Wilhelm Hallander, Hugo Fischer, John Rosen, Gust Harald Nordkvist, Evald Hallander, Gude Grinndahl, Ernst Skarstedt, and George Axelson. From January 1911 to 1920 Nordstjernan was published twice weekly, but paper shortages after World War I caused the paper to return to weekly publication. Nordstjernan merged with Skandia of Jamestown, New York in 1947 and with Svea of Worcester, Massachusetts in 1966, after which it was titled Nordstjernan-svea until October 1991 when it resumed its original title.

Nordstjernan merged with Vestkusten of San Francisco, California in 2007, after which it was printed simultaneously in New York and in northern California. Nordstjernan continues to be published twice monthly by the Swedish News, Inc. of New York, New York, with nationwide coverage of Swedish America, 80 percent in English.

Bibliography

  • Backlund, J. Oscar. A Century of the Swedish American Press. Chicago: Swedish American Newspaper Co., 1952.
  • Beijbom, Ulf. A. "The Swedish Press." The Ethnic Press in the United States, Sally M. Miller (ed.). New York: Greenwood Press, 1987.
  • Martensson, Ulf. "A History Going Back to 1872," Nordstjernan, n.d. Web.
  • "Nordstjernan (newspaper)." Wikipedia, 20 Jun. 2014. Web. 28 May 2015.

Nordstjernan, den ledande svensk-amerikanska tidningen på östkusten, gav ut sitt första nummer i New York City lördagen den 21 september 1872. Tidningen gavs ut varje lördag vid tolvslaget av Svenska tryckföreningen, som hade bildats för detta ändamål. Den första utgåvan bestod av fyra sidor med fem spalter och innehöll nyheten om kung Karl XV:s död. Tidningen kostade sex cent per nummer eller tre dollar för en årsprenumeration, exklusive porto. Priset sänktes senare till fem cent per nummer eller två dollar per år efter kundklagomål.

J.P. Hollers var Nordstjernans första redaktör. Han avgick 1873 och ersattes av dr William Henschen. Carl Nordell var den första verksamhetschefen, följt av Charles B. Thore och därefter John Möller. Nordstjernans ekonomi var instabil under de första två åren och tidningen gick i konkurs i juni 1874, då tillgångarna såldes till Thore under tvångsförsäljning. Svenska tryckföreningen ombildades omedelbart med Martin Nielson & Co, inklusive Håkan Johanson som aktieägare. Thore försökte starta en ny tidning under namnet Nordstjernan, men Martin Nielson & Co stoppade detta i domstol. Thore gav i stället sin tidning namnet Norden, vilken slogs ihop med Nordstjernan 1877. År 1875 sålde Nielson tidningen till Johanson som sedan ordnade så att Nordstjernan Printing and Publishing Company tog över utgivningen.

Familjen Johanson fortsatte att äga och styra över Nordstjernan fram till 1952, och under den här tiden var tidningen mycket framgångsrik, delvis tack vare dess nära kontakter med Sverige och den fortsatta strömmen av svenska immigranter genom New York. William Berger var redaktör 1903–1936 (med undantag av 1912–1915). Andra framstående redaktörer inkluderade Gerhard T. Rooth, Wilhelm Hallander, Hugo Fischer, John Rosen, Gust Harald Nordkvist, Evald Hallander, Gunde Grinndahl, Ernst Skarstedt och George Axelson. Från januari 1911 till 1920 gavs Nordstjernan ut två gånger i veckan, men efter första världskriget ledde pappersbristen till att tidningen återgick till att ges ut en gång i veckan. Nordstjernan slogs ihop med Skandia från Jamestown i New York 1947 och med Svea i Worchester i Massachusetts 1966, och började kallas för Nordstjernan-svea fram till oktober 1991 då den återfick sitt ursprungliga namn.

Nordstjernan slogs ihop med Vestkusten i San Francisco i Kalifornien 2007 och därefter trycktes tidningen samtidigt i New York och i norra Kalifornien. Nordstjernan ges fortfarande ut två gånger i månaden av Swedish News, Inc. i New York för hela svenskspråkiga Amerika och 80 procent av innehållet är på engelska.

Litteraturförteckning

  • Backlund, J. Oscar. A Century of the Swedish American Press. Chicago: Swedish American Newspaper Co., 1952.
  • Beijbom, Ulf. A. "The Swedish Press." The Ethnic Press in the United States, Sally M. Miller (ed.). New York: Greenwood Press, 1987.
  • Martensson, Ulf. "A History Going Back to 1872," Nordstjernan, n.d. Web.
  • "Nordstjernan (newspaper)." Wikipedia, 20 Jun. 2014. Web. 28 May 2015.