• English
  • Swedish

Oregon posten (Portland, Or.) 1908-1936 Browse the title

Oregon posten (the Oregon Post), Oregon's only successful Swedish language newspaper, was published in Portland, Oregon from 1908-1936. It was founded by Fredrik Wilhelm Lonegren, a Swedish immigrant who had previously worked for Swedish language newspapers in Minnesota and Seattle. Lonegren moved to Portland in October 1908 for the express purpose of starting a newspaper there.

Though six previous Swedish language titles published in Portland had lasted less than two years each, Lonegren found enough prospective stockholders in the city to incorporate the Swedish Publishing and Printing Company on November 8, 1908. Oregon posten published its first issue on December 2, 1908, and found immediate success. This title succeeded where others had previously failed due largely to an increase in the number of Swedish immigrants in Portland. The Swedish population in that city peaked at over 10,000 in 1910, double what it had been in 1900.

Lonegren served as editor and manager of Oregon posten and secretary and manager of the publishing company, and became publisher as well in 1913. His wife assisted with office and editorial duties, and his sister, Evelina Lonegren, sent in weekly reports from Sweden.

Oregon posten was strongly pro-temperance and refused to accept liquor advertisements, and also expressed pro-labor sentiments in its editorial columns. The eight-page paper published weekly on Wednesdays through its entire run, and began with six columns but expanded to seven columns after six months.  

The paper's claimed circulation peaked in 1912 at 3,250, and held steady at 2,800 from 1915 to 1921. In 1923 Lonegren resigned as editor due to poor health and his wife took over his duties. In 1936 Oregon posten merged with Svenska journalen of Seattle and Puget Sound posten of Tacoma, Washington, to form Svenska posten, which served the entire Northwest. The last issue of Oregon posten was published January 23, 1936.

Bibliography

  • Owenius, Victoria. "Oregon Posten: The Story of an Immigrant Newspaper."  Swedish Oregon, Lars Nordström (ed.). Portland, Or.: Swedish Roots in Oregon Press, 2008.
  • Skarstedt, Ernst. Oregon och dess svenska befolkning (Oregon and its Swedish Population). Seattle, Wash.: Tryckt hos Washington Printing Co., 1911.
  • Smith, William Carlson. "The Swedes of Oregon." American Swedish Historical Museum: Yearbook 1946. Philadelphia: American Swedish Historical Foundation, 1946.

Oregon posten, den enda framgångsrika svenskspråkiga tidningen i Oregon, gavs ut i Portland 1908-1936. Den grundades av Fredrik Wilhelm Lonegren, en svensk immigrant som tidigare hade arbetat för svenskspråkiga tidningar i Minnesota och Seattle. Lonegren flyttade till Portland i oktober 1908 i syfte att starta en tidning där.

Trots att sex tidigare svenskspråkiga tidningar endast hade klarat sig under mindre än två år per tidning hittade Lonegren tillräckligt med presumtiva aktieägare i staden för att bilda Swedish Publishing and Printing Company den 8 november 1908. Oregon posten gav ut sittförsta nummer den 2 december 1908 och tidningen blev en omedelbar framgång. Man lyckades där andra tidigare hade misslyckats, främst tack vare det ökade antalet svenska immigranter i Portland. Den svenskspråkiga befolkningen i staden uppgick som mest till 10 000 år 1910, en dubblering från 1900.

Lonegren var redaktör och chef för Oregon posten, samt sekreterare och chef för förlaget. Han blev också utgivare 1913. Hans fru hjälpte till med kontorsgöromålen och redaktionella sysslor och hans syster Evelina Lonegren skickade varje vecka rapporter från Sverige.

Oregon posten var en stark förespråkare för absolutiströrelsen och vägrade införa annonser för sprit. Tidningen uttryckte också sitt stöd för arbetarklassen i ledarkolumnerna. Den åttasidiga tidningen gavs ut varje onsdag under hela dess verksamma tid. I början bestod den av sex kolumner, men utökades efter ett halvår till åtta kolumner. 

Den uppgivna upplagan för tidningen var som högst 1912 med 3 250 prenumeranter och låg stadigt på 2 800 från 1915 till 1921. Lonegren avgick som redaktör 1923 av hälsoskäl och hans fru övertog hans arbete. Oregon posten slogs samman med Svenska journalen i Seattle 1936 och Puget Sound posten i Tacoma i Washington och bildade Svenska posten som betjänade hela nordvästra USA. Det sista numret av Oregon posten gavs ut den 23 januari 1936.

Litteraturförteckning

  • Owenius, Victoria. "Oregon Posten: The Story of an Immigrant Newspaper."  Swedish Oregon, Lars Nordström (ed.). Portland, Or.: Swedish Roots in Oregon Press, 2008.
  • Skarstedt, Ernst.  Oregon och dess svenska befolkning (Oregon and its Swedish Population). Seattle, Wash.: Tryckt hos Washington Printing Co., 1911.
  • Smith, William Carlson. "The Swedes of Oregon." American Swedish Historical Museum: Yearbook 1946. Philadelphia: American Swedish Historical Foundation, 1946.