• English
  • Swedish

Svenska amerikanska posten (Minneapolis, Minn.) 1885-1940 Browse the title

Published in Minneapolis, Minnesota between 1885 and 1940, Svenska amerikanska posten (the Swedish American Post) was one of the largest and most popular Swedish-language newspapers in the United States, catering to an urban and secular segment of the Swedish American community. Begun as a proponent of temperance and reform, in the 1890s Svenska amerikanska posten began to minimize its anti-alcohol stance in order to broaden its appeal. The paper, which initially contained four pages, was expanded to eight pages in 1887, twelve pages in 1891, and around twenty pages by the early 1900s. Typical content included news from the U.S., Minnesota, Minneapolis and St. Paul, Sweden, and Scandinavia, news items about Swedish Americans, editorials, pages for farmers, women, and workingmen, reader letters and inquiries, humor columns, jokes, poems, short stories, and serialized novels.

The first issue of Svenska amerikanska posten was published on March 9, 1885 by the Swedish-American Publishing Company, becoming the fourth Swedish-language weekly in Minneapolis. The paper struggled financially at first, due in part to a series of libel lawsuits filed against the paper and its rancorous first editor, N.P. Lind. Finances revived under the able leadership of Swan J. Turnblad, who took over management in fall 1886, and who in 1889 became the largest shareholder of the paper's publishing company. Turnblad's brother, Magnus Turnblad, was named editor-in-chief in 1890 and served in that post for twelve years.

Swan Turnblad's business acumen and constant drive for innovation and improvement in content, circulation, and technology led Svenska amerikanska posten to great success. Claimed circulation grew from around 2,000 in 1887 to 5,000 in 1890, 20,000 in 1896, and 50,000 in 1904. Circulation peaked at 56,000 in 1915, making it arguably the largest Swedish-language newspaper in the U.S. at that time. Posten was the first Swedish-language newspaper to use rotary presses and stereotyping, in 1891, and linotype machines, in 1894. It was the first Swedish-language paper to add a regular cartoon, in 1901, and it ran a color comic strip in 1902 and again from 1908-1911. The paper also experimented with English-language content, including the Posten Junior supplement for children which ran from 1902-1905, English-language editorials in 1903 and early 1904, and English-language comics from 1907-1910. The use of English was ended after 1910 due to reader disinterest.

In October 1920 Turnblad sold Svenska amerikanska posten to Magnus Martinson, but declining readership due to slowed immigration led the paper near bankruptcy in 1927. Martinson was forced out by the board of directors and Turnblad was asked to return as manager-publisher; he quickly regained ownership as well. In 1929 Turnblad donated the paper to his newly formed American Institute for Swedish Art, Literature, and Science, located in Minneapolis, though he continued to run the paper until his death in 1933. Svenska amerikanska posten remained in publication until 1940, when Turnblad's daughter Lillian Turnblad sold out to Svenska amerikanaren tribunen of Chicago.

Bibliography

  • Beijbom, Ulf. A. "The Swedish Press." The Ethnic Press in the United States, Sally M. Miller (ed.). New York: Greenwood Press, 1987.
  • Björk, Ulf Jonas. "Svenska Amerikanska Posten: An Immigrant Newspaper with American Accents." Swedes in the Twin Cities, Philip J. Anderson & Dag Blanck (eds.). St. Paul, Minn.: Minnesota Historical Society Press, 2001.
  • Strand, A.E. A History of the Swedish-Americans of Minnesota. Chicago: Lewis Publishing Co., 1910.

Svenska amerikanska posten utgavs i Minneapolis i Minnesota mellan 1885 och 1940 och var en av de största och populäraste svenskspråkiga tidningarna i USA. Tidningen riktade sig till en urban och sekulär del av den svensk-amerikanska kolonin. Svenska amerikanska posten förespråkade i början absolutism och reformer men på 1890-talet tog man ett steg tillbaka när det gällde inställningen till alkohol för att öka läsarkretsen. Tidningen, som ursprungligen hade fyra sidor, utökades till åtta sidor 1887, tolv sidor 1891 och omkring tjugo sidor i början av 1900-talet. Vanligt innehåll var nyheter från USA, Minnesota, Minneapolis och St. Paul, Sverige och Skandinavien, nyheter om svensk-amerikaner, ledarsidor, sidor för bönder, kvinnor och arbetare, läsarbrev och insändare, humor, skämt, poesi, korta berättelser och noveller i serieform.

Den första utgåvan av Svenska amerikanska posten publicerades den 9 mars 1885 av Swedish-American Publishing Company och blev den fjärde svenskspråkiga veckotidningen i Minneapolis. Tidningen hade ekonomiska svårigheter i början, bland annat på grund av flera åtal om förtal mot tidningen och dess första hätska redaktör N.P. Lind.  Ekonomin förbättrades under kompetent ledning av Swan J. Turnblad, som tog över ledningen hösten 1886 och blev den största aktieägaren i tidningsförlaget 1889. Swans bror, Magnus Turnblad, utnämndes till chefredaktör 1890 och blev kvar på den posten i tolv år.

Swan Turnblads affärsmannaskap och konstanta strävan efter innovation och förbättring av innehåll, spridning och teknik ledde till stor framgång för Svenska amerikanska posten. Utgåvan steg från omkring 2000 exemplar år 1887 till 5000 år 1890, 20 000 år 1896 och 50 000 år 1904. Utgåvan var som störst år 1915 med 56 000 exemplar, vilket utan tvekan gjorde den till den största svenskspråkiga tidningen i USA på den tiden. Posten blev 1891 den första svenskspråkiga tidningen som använde rotationspressar och stereotypi och var 1894 även först med att använda linotype-maskiner. Det var den första svenskspråkiga tidningen som införde återkommande serier år 1901 och serier i färg 1902 och sedan återigen 1908–1911. Tidningen experimenterade också med innehåll på engelska, inklusive Posten Junior-bilagan för barn som gavs ut 1902–1905, engelskspråkiga ledare under 1903 och i början av 1904, samt engelskspråkiga serier 1907–1910. Användningen av engelskan upphörde efter 1910 på grund av lågt läsarintresse.

I oktober 1920 sålde Swan Turnblad Svenska amerikanska posten till Magnus Martinson, men antalet läsare minskade på grund av minskad invandring och detta ledde till att tidningen nästan gick i konkurs 1927. Magnus tvingades bort av styrelsen och Swan blev ombedd att komma tillbaka till tidningen som chef och utgivare. Det tog inte lång tid innan Swan Turnblad återigen ägde tidningen. År 1929 donerade Swan Turnblad tidningen till det nybildade American Institute for Swedish Art, Literature, and Science (amerikanska institutet för svensk konst, litteratur och vetenskap) i Minneapolis, men han fortsatte att leda utgivningen av tidningen fram till sin död 1933. Man fortsatte att ge ut Svenska amerikanska posten fram till 1940 när Swans dotter Lillian Turnblad sålde den till Svenska amerikanaren tribunen från Chicago.

Litteraturförteckning

  • Beijbom, Ulf. A. "The Swedish Press." The Ethnic Press in the United States, Sally M. Miller (ed.). New York: Greenwood Press, 1987.
  • Björk, Ulf Jonas. "Svenska Amerikanska Posten: An Immigrant Newspaper with American Accents." Swedes in the Twin Cities, Philip J. Anderson & Dag Blanck (eds.). St. Paul, Minn.: Minnesota Historical Society Press, 2001.
  • Strand, A.E. A History of the Swedish-Americans of Minnesota. Chicago: Lewis Publishing Co., 1910.