• English
  • Swedish

Svenska folkets tidning (Minneapolis, Minn.; St. Paul, Minn.) 1881-1927 Browse the title

The Swedish language weekly newspaper Svenska folkets tidning (the Swedish People's Paper) began publication in Minneapolis, Minnesota on October 5, 1881. Known for being progressive and liberal leaning but moderate in tone, the paper was published by the Swedish Publishing Company of Minneapolis, comprised of President Victor Berggren, Treasurer P.J.E. Clementson, and Secretary Alfred Soderstrom. The first managing editor of the paper was Magnus Lunnow, who had previously served on the editorial staff of Svenska tribunen. Early contributors included notable Swedish American Minnesotans John Lind, Hans Mattson and Albert Berg.

The paper was a success from the start, with 3,000 subscribers reported after the first three months, and an increase to 9,000 subscribers in the second year. In 1883 the paper was sold to Alfred Soderstrom, editor Lunnow, and Olaf Hoglund. In the spring of 1899 the Swedish Printing Company was incorporated and given control of the paper in order to improve its finances and allow the construction of an enlarged modern printing plant. In November 1899 the paper's plant was lost when a fire broke out in the Tribune Building, where it was housed on the seventh floor.

Longtime editor Lunnow died in 1903. In 1908 A.G. Johnson bought the paper from the shareholders and oversaw increases in circulation and advertising; however, the paper later struggled. Johnson died in 1924 and the paper was absorbed by Svenska amerikanska posten in 1927, publishing its last issue on August 25 of that year. Svenska folkets tidning was published in English and Swedish from August 1908-July 1911 and again January 1916-May 1927.

Bibliography

  • Backlund, J. Oscar. A Century of the Swedish American Press. Chicago: Swedish American Newspaper Co., 1952.
  • Hudson, Horace B. A Half Century of Minneapolis. Minneapolis: Hudson Publishing Co., 1908.
  • Strand, A.E. A History of the Swedish-Americans of Minnesota. Chicago: Lewis Publishing Co., 1910.

Den svenskspråkiga veckotidningen Svenska folkets tidning började ges ut i Minneapolis i Minnesota 5 oktober 1881. Tidningen var känd för att vara progressivt liberal men moderat i tonen och gavs ut av Swedish Publishing Company i Minneapolis, som bestod av ordföranden Victor Berggren, kassören P.J.E. Clementson och sekreteraren Alfred Soderstrom. Den första ansvariga utgivaren av tidningen var Magnus Lunnow, som tidigare hade varit anställd på redaktionen för Svenska tribunen. Tidiga bidragsgivare var de framstående svensk-amerikanska Minnesota-borna John Lind, Hans Mattson och Albert Berg.

Tidningen var framgångsrik redan från början med 3 000 registrerade prenumeranter efter de första tre månaderna, vilket ökade till 9 000 prenumeranter under det andra året. Tidningen såldes 1883 till Alfred Soderstrom, redaktören Lunnow och Olaf Hoglund. Under våren 1899 blev Swedish Printing Company ett aktiebolag och ägarna fick kontroll över tidningen för att kunna förbättra dess ekonomi och möjliggöra konstruktionen av ett större, modernare tryckeri. I november 1899 förstördes tidningens anläggning i en brand som bröt ut i Tribune Building, där man höll till på sjunde våningen.

Den mångåriga redaktören Lunnow dog 1903. A.G. Johnson köpte tidningen 1908 av aktieägarna och ansvarade för ökningar i upplagan och annonsering, men tidningen fick senare ekonomiska svårigheter. Johnson dog 1924 och tidningen införlivades i Svenska amerikanska posten 1927 och det sista numret gavs ut 25 augusti samma år. Svenska folkets tidning gavs ut på engelska och svenska från augusti 1908 till juli 1911 och återigen från januari 1916 till maj 1927.

Litteraturförteckning

  • Backlund, J. Oscar. A Century of the Swedish American Press. Chicago: Swedish American Newspaper Co., 1952.
  • Hudson, Horace B. A Half Century of Minneapolis. Minneapolis: Hudson Publishing Co., 1908.
  • Strand, A.E. A History of the Swedish-Americans of Minnesota. Chicago: Lewis Publishing Co., 1910.