F.A.Q.

Why is the town or newspaper title that I am looking for not available in Swedish American Newspapers?

The newspaper titles currently available on Swedish American Newspapers were selected to provide wide geographic coverage and chronological and historical significance. Additional titles will be added as funding permits.

Additional newspapers from across the United States, in a variety of languages, may be found on Chronicling America.

Why is the issue date that I am looking for not available in Swedish American Newspapers?

For most newspaper titles included in Swedish American Newspapers issues published after 1923 were not digitized due to copyright restrictions.  Later issues of Svenska amerikanska posten and Vestkusten were digitized and made available thanks to the permission of their copyright holders.

Additionally, the newspapers included in Swedish American Newspapers were digitized from the print newspaper collections of Kungliga biblioteket (National Library of Sweden) and Augustana College. Some issues of the newspaper titles selected for digitization were missing from these collections and thus could not be digitized.

When I use the Search Tool, why doesn't the text I copy to the clipboard match what I see on the page image?

The digital text is generated by a computer through a process called Optical Character Recognition (OCR). Put simply, the computer looks at the digitized page image and guesses what the letters and words are. The process has a hard time recognizing column breaks, decorative lettering, capital letters, and other decorative graphic design features common to old newspapers, and will sometimes translate these features into non-alphabetic characters, or will miss some characters entirely.  Damaged or poorly printed newspaper pages also result in poor quality OCR text.

You can help improve the quality of the OCR text by using the text correction feature within the Search Tool. With this feature you can look for and fix mistakes in the OCR text, which will improve search results for future users.

Varför finns inte den stad eller tidning jag söker i svensk-amerikanska tidningar?

Tidningarna som för närvarande finns i svensk-amerikanska tidningar har valts ut för att ge en bred geografisk täckning och har kronologisk och historisk betydelse. Fler titlar kommer att läggas till när ekonomin tillåter.

Fler tidningar från hela USA, på olika språk, finns på Chronicling America.

Varför finns inte det utgivningsdatum jag söker i svensk-amerikanska tidningar?

De flesta tidningar som finns med i svensk-amerikanska tidningar har inte digitaliserats efter 1923 på grund av upphovsrättsbegränsningar. Exemplar av Svenska amerikanska posten och Vestkusten som utkom senare har dock digitaliserats och är tillgängliga tack vare tillåtelse från upphovsrättsinnehavarna.

Dessutom har de tidningar som finns med i svensk-amerikanska tidningar digitaliserats från tryckta tidningssamlingar i Kungliga biblioteket och Augustana College. Några nummer och visa årgångar saknades i dessa samlingar och kunde därför inte digitaliseras.

Varför matchar inte texten jag kopierar till urklipp det jag ser på sidans bild när jag använder sökverktyget?

Den digitala texten genereras av en dator med en process som kallas för optisk teckenigenkänning (OCR). Datorn tittar helt enkelt på den digitaliserade sidans bild och gissar vilka bokstäver och ord som finns där. Processen har svårt att känna igen spaltbrytningar, dekorativa bokstäver, versaler och andra grafiska designfunktioner som är vanliga i gamla tidningar och översätter ibland dessa tecken till icke-alfabetiska tecken eller missar dem helt. Skadade eller dåligt tryckta tidningssidor leder också till OCR-text av dålig kvalitet.

Som användare kan du kan bidra till att förbättra kvaliteten på OCR-texten genom att använda textkorrigeringsfunktionen i sökverktyget. Med den här funktionen kan du leta efter och rätta till misstag i OCR-texten, vilket förbättrar sökresultaten för framtida användare.