Tips for using Historical Swedish Language Newspapers

Swedish alphabet

Swedish uses a 29-letter alphabet based on the modern 26-letter basic Latin alphabet plus the three letters Å/å, Ä/ä and Ö/ö.
There are several ways to enter the special Swedish letters into a search in the Search Tool if you do not have a Swedish-language keyboard:

 • You can copy the letters from this page or another location and paste them into the search box.
 • You can turn on the Windows International Keyboard (see the Microsoft support website for instructions).
 • You can type the following keyboard sequences into the search box, holding the Alt key down while typing the sequence of numbers:

Å - Alt 0197

Ä - Alt 0196

Ö - Alt 0214

å - Alt 134

ä - Alt 132

ö - Alt 148

Historical spelling and word choice

 • Swedish word usage has not changed greatly since the 19th century, although official documents were more formal and archaic. For example, newspapers were more likely to say “gifte sig” than “vigdes.”
 • Swedish spelling has changed since the 19th century. For example, wigde became vigde and arf became arv.
 • In 1898, the Swedish Academy recommended reducing the use of q (qvinna became kvinna), the use of w (Swerige became Sverige), the use of “short” e (jern became järn; enka became änka), and the use of th (Götheborg became Göteborg).
 • In 1906, an official and government-mandated language reform did away with originally logical but unnecessarily complex spelling, so that godt became gott,  öfver became över, hwad became vad, etc.
 • Swedish American newspaper editors did however continue to use the old spellings for many years after the changes were recommended.

Fraktur typeface

Some older Swedish American newspapers were printed in Fraktur typeface, a blackletter typeface derived from calligraphic handwriting.

Example of Fraktur typeface:

 

Using Google Translate

To use Google Translate to translate the newspaper text from Swedish to English:

 • Open the page with the content you wish to translate in the Search Tool Viewer.
 • Click on the clipboard button at the top of the page and use the mouse to select the page text you want to translate. The digital text will open in a pop up screen.
 • Copy the text by using "Ctrl+C" and "Enter" or right click on the selected text and click "Copy". 
 • Open Google Translate in a new browser window and paste your select text into the left-hand text box. The program should automatically recognize it to be Swedish, and an English translation will appear in the right-hand text box.

Google translate has some limitations that may impact the quality of the translation. Google Translate should be viewed as a tool to help English speakers understand the general meaning of the newspaper text, not as an exact translation.

 • Sometimes words have multiple meanings, and the translation offered for any word or phrase may not be the originally intended meaning.
 • Spelling variations in the original text or errors in the Optical Character Recognition (OCR) process will result in poor and possibly unintelligible translation results. The original OCR text can be improved using the Search Tool's text correction feature, which will improve the quality of the translation.

Useful words

Seasons – årstider

Spring – vår

Summer – sommar

Autumn – höst

Winter – vinter

Months – månader

January – januari

February – februari

March – mars

April – april

May – maj

June – juni

July – juli

August – augusti

September – september

October – oktober

November – november

December – december

Days of the Week

Monday – måndag

Tuesday - tisdag

Wednesday - onsdag

Thursday - torsdag

Friday - fredag

Saturday – lördag

Sunday - söndag

Common vocabulary

Newspaper – tidning / tidningen

Editor/Publisher – redaktör / utgivare

Correspondent/reporter – korrespondent / reporter

News – nyheter

Page – sida / blad / page

Edition – upplaga / edition

Issue – utgåva / nummer

Volume – årgång / band / volym

Part—del  / avsnitt

Supplement – bilaga

Weekly – varje vecka

Daily – daglig

Monthly – månatlig

Publish – publicera

Morning—morgon

Numeral

Swedish Cardinal Number

Swedish Ordinal Number

English Ordinal Number

0

noll

 

None/zero

1

ett

första / 1:a

First

2

två

andra / 2:a

Second

3

tre

tredje / 3:e

Third

4

fyra

fjärde / 4:e

Fourth

5

fem

femte / 5:e

Fifth

6

sex

sjätte

Sixth

7

sju

sjunde

Seventh

8

åtta

åttonde

Eighth

9

nio

nionde

Ninth

10

tio

tionde

Tenth

11

elva

elfte

Eleventh

12

tolv

tolfte

Twelfth

13

tretton

trettonde

Thirteenth

14

fjorton

fjortonde

Fourteenth

15

femton

femtonde

Fifteenth

16

sexton

sextonde

Sixteenth

17

sjutton

sjuttonde

Seventeenth

18

arton

artonde

Eighteenth

19

nitton

nittonde

Nineteenth

20

tjugo

tjugonde

Twentieth

21

tjugoett

tjugoförsta

Twenty-first

22

tjugotvå

tjugoandra

Twenty-second

23

tjugotre

tjugotredje

Twenty-third

24

tjugofyra

tjugofjärde

Twenty-fourth

25

tjugofem

tjugofemte

Twenty-fifth

26

tjugosex

tjugosjätte

Twenty-sixth

27

tjugosju

tjugosjunde

Twenty-seventh

28

tjugoåtta

tjugoåttonde

Twenty-eighth

29

tjugonio

tjuonionde

Twenty-ninth

30

trettio

trettionde

Thirtieth

31

trettioett

trettioförsta

Thirty-first

Svenska alfabetet

Svenska språket använder ett alfabet med 29 bokstäver baserat på det moderna latinska alfabetet med 26 bokstäver plus bokstäverna Å/å, Ä/ä och Ö/ö.
Det finns flera sätt att ange de svenska specialtecknen i sökverktyget om du inte har ett svenskspråkigt tangentbord:

 • Du kan kopiera bokstäverna från den här sidan eller en annan plats och klistra in dem i sökrutan.
 • Du kan aktivera Windows internationella tangentbord (se Microsofts supportwebbplats för instruktioner).
 • Du kan ange följande tangentsekvens i sökrutan genom att hålla ner Alt-tangenten och skriva dessa siffror:

Å - Alt 0197

Ä - Alt 0196

Ö - Alt 0214

å - Alt 134

ä - Alt 132

ö - Alt 148

Gammal stavning och ordval

 • Svenskt språkbruk har inte ändrats så mycket sedan 1800-talet, även om officiella dokument var mer formella och ålderdomliga då. Till exempel var det vanligare i tidningar att det stod ”gifte sig” i stället för ”vigdes”.
 • Svensk stavning har ändrats sedan 1800-talet. Till exempel har wigde blivit vigde och arf blivit arv.
 • Svenska akademin rekommenderade 1898 en minskad användning av q (qvinna blev kvinna), användning av w (Swerige blev Sverige), användning av ”kort” e (jern blev järn, enka blev änka) och användning av th (Götheborg blev Göteborg).
 • En officiell och statligt styrd språkreform avskaffade 1906 en ursprungligen logisk men onödigt komplicerad stavning så att godt blev gott, öfver blev över, hwad blev vad m.m.
 • Svenskamerikanska tidningsutgivare fortsatte dock att använda de gamla stavningarna i många år efter att de rekommenderade ändringarna trätt i kraft.

Frakturstil

Några äldre svenskamerikanska tidningar trycktes i frakturstil, ett typsnitt med svarta bokstäver som härleds från kalligrafisk skrivstil.
Exempel på frakturstil:

 

Använda Google Översätt

Så här använder du Google Översätt för att översätta tidningstext från svenska till engelska:

 • Öppna sidan med innehållet du vill översätta i sökverktyget Viewer.
 • Klicka på urklippsknappen längst upp på sidan och använd musen till att markera den sidtext du vill översätta. Den digitala texten öppnas i en popup-ruta.
 • Kopiera texten med ”Ctrl+C” och ”Enter” eller högerklicka på markerad text och klicka på ”Kopiera”.  
 • Öppna Google Översätt  i ett nytt webbläsarfönster och klistra in den markerade texten i den vänstra textrutan. Programmet bör automatiskt känna igen texten som svenska och en engelsk översättning visas i den högra textrutan.

Google Översätt har vissa begränsningar som kan påverka översättningens kvalitet. Google Översätt bör ses som ett verktyg som kan hjälpa engelsktalande att förstå den allmänna betydelsen av tidningstexten, och ska inte ses som en exakt översättning.

 • Ibland har ord flera betydelser och den översättning som ges för ett ord eller en fras kanske inte är den innebörd som ursprungligen avsågs.
 • Stavningsvariationer i originaltexten eller fel i optisk teckenigenkänning (OCR) leder till dåliga och eventuellt svårförståeliga översättningsresultat. Den ursprungliga OCR-texten kan förbättras genom att du använder sökvertygets textkorrigeringsfunktion, något som förbättrar översättningens kvalitet.

Användbara ord

Seasons – årstider

Spring – vår

Summer – sommar

Autumn – höst

Winter – vinter

Months – månader

January – januari

February – februari

March – mars

April – april

May – maj

June – juni

July – juli

August – augusti

September – september

October – oktober

November – november

December – december

Days of the Week

Monday – måndag

Tuesday - tisdag

Wednesday - onsdag

Thursday - torsdag

Friday - fredag

Saturday – lördag

Sunday - söndag

Common vocabulary

Newspaper – tidning / tidningen

Editor/Publisher – redaktör / utgivare

Correspondent/reporter – korrespondent / reporter

News – nyheter

Page – sida / blad / page

Edition – upplaga / edition

Issue – utgåva / nummer

Volume – årgång / band / volym

Part—del  / avsnitt

Supplement – bilaga

Weekly – varje vecka

Daily – daglig

Monthly – månatlig

Publish – publicera

Morning—morgon

Numeral

Swedish Cardinal Number

Swedish Ordinal Number

English Ordinal Number

0

noll

 

None/zero

1

ett

första / 1:a

First

2

två

andra / 2:a

Second

3

tre

tredje / 3:e

Third

4

fyra

fjärde / 4:e

Fourth

5

fem

femte / 5:e

Fifth

6

sex

sjätte

Sixth

7

sju

sjunde

Seventh

8

åtta

åttonde

Eighth

9

nio

nionde

Ninth

10

tio

tionde

Tenth

11

elva

elfte

Eleventh

12

tolv

tolfte

Twelfth

13

tretton

trettonde

Thirteenth

14

fjorton

fjortonde

Fourteenth

15

femton

femtonde

Fifteenth

16

sexton

sextonde

Sixteenth

17

sjutton

sjuttonde

Seventeenth

18

arton

artonde

Eighteenth

19

nitton

nittonde

Nineteenth

20

tjugo

tjugonde

Twentieth

21

tjugoett

tjugoförsta

Twenty-first

22

tjugotvå

tjugoandra

Twenty-second

23

tjugotre

tjugotredje

Twenty-third

24

tjugofyra

tjugofjärde

Twenty-fourth

25

tjugofem

tjugofemte

Twenty-fifth

26

tjugosex

tjugosjätte

Twenty-sixth

27

tjugosju

tjugosjunde

Twenty-seventh

28

tjugoåtta

tjugoåttonde

Twenty-eighth

29

tjugonio

tjuonionde

Twenty-ninth

30

trettio

trettionde

Thirtieth

31

trettioett

trettioförsta

Thirty-first